Happy Birthday Mr President!

Birthday Greetings to the President of the United States, Barack Obama. Illegitimi non carborundum.